Meny Stäng

Aktiviteter

OBS! Se Corona-info på förstasidan!

Samling-/starttid är normalt kl. 10.00 på lördagsexkursioner och kl. 18.00 på måndagsexkursioner. Andra tider anges i direkt anslutning till varje aktivitet. Mål för exkursioner kan komma att ändras med kort varsel beroende på väder och svamptillgång. Ta för vana att ALLTID kontrollera webbplatsens kalender och/eller Facebook-sidan ”Svamp med Puggehatten” eller ring exkursionsansvarig. Lämplig utrustning på en Puggehatten-exkursion är tåliga skor/stövlar, kläder efter väder, korg och svampkniv samt matsäck (på lördagsexkursioner och heldagsarrangemang).

Händelser i februari–juli 2023

 • - Årsmöte
  Årsmöte

  Kategori: Exkursion Årsmöte


  11 februari, 2023

  Plats: ArkivCentrum Syd, Porfyrvägen 20, Lund https://kartor.eniro.se/m/h0KAL
  Tid: Kl 10:00 – ca 14

  Du som vill ha fika, anmäl dig på info@puggehatten.se

  Program

  Inledning av ordföranden
  Ärenden enligt stadgarna
  Fika
  Filmvisning: Bianca Dunn-Rydh visar första delen av Considering Fungi – ‘Facilitating Habitat Formation in Boreal Forests’ (ca 45 min)

  Dagordning

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 3. Frågan om mötet är behörigen utlyst.
  4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.
  5. Revisorernas berättelse.
  6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning. 7. Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
  8. Val av ordförande.
  9. Val av övriga styrelseledamöter.
  10. Val av revisor och revisorssuppleant.
  11. Val av valberedning.
  12. Fastställande av årsavgift för 2024.
  13. Förslag till nya hedersmedlemmar.
  14. Övriga ärenden.

  Avtackning av avgående funktionärer.

  Välkommen till vårt årsmöte!

 • - Glimmeboda
  Glimmeboda

  Kategori: Exkursion Glimmeboda


  18 februari, 2023

  Kalkgräsmark med stäppinslag. Här finns fynd av naveljordstjärna, kornig jord- stjärna, dvärgjordstjärna och mörk stjälkröksvamp. Samling vid Glimmeboda hembygdsgård kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/eE2D1
  Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - Nytebodaskogen
  Nytebodaskogen

  Kategori: Exkursion Nytebodaskogen


  18 mars, 2023

  Naturreservat med 200-årig barrskog där stora delar föll i stormen Gudrun 2005. Det finns idag mängder med död ved och här förekommer bland annat gropticka, tallticka, gransotdyna, vedticka och valkticka. Samling vid Nytebodareservatets parkering kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/A27rd
  Ansvarig: Tony Svensson 070-302 54 74.

 • - OBS Nytt mål kommer (Silvåkra, söder om Krankesjön)
  OBS Nytt mål kommer (Silvåkra, söder om Krankesjön)

  Kategori: Exkursion OBS Nytt mål kommer (Silvåkra, söder om Krankesjön)


  22 april, 2023

  Tyvärr måste målet här bytas på grund av att hela Revingefältet är avspärrat för miltärövningar 19-28 april.
  Det finns ett fynd av rund toppmurkla vid Gotthem, så det är värt att söka efter fler murklor i området. Samling vid Silvåkra kyrka kl. 10.00. Se https://kartor.eniro.se/m/tQXzy
  Ansvarig: Therese Hellberg 070-368 73 48.